Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.kamille.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kamille.pl

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej; info@kamille.pl

 2. telefonicznie pod numerem;

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://kamille.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca -osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 4. Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub dokonująca zakupu Towarów oferowanych w Sklepie;

 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.);

 6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 7. Punkt odbioru osobistego - x

 8. Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Użytkownika Towary;

 9. Regulamin – niniejszy dokument;

 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

 11. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia;

 12. Sprzedawca - osoba sprzedająca tFowar lub oferująca daną usługę, w tym przypadku Ravex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 7811910099, REGON: 361463269, adres siedziby: ul. Sokołowska 45B, 05-806 Sokołów

 13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
  z prezentowanych produktów;

 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem;

 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.);

 18. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

 2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

 3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia w Sklepie,

 4. świadczeniu usługi Newsletter, polegającej na otrzymywaniu cyklicznych informacji z branży cukierniczej i pochodnych oraz informacji o nowych produktach oferowanych przez Sprzedawcę, promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itp.

 5. świadczeniu usług marketingowych, polegających na cyklicznym przesyłaniu informacji o produktach oferowanych przez Sprzedawcę, promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itp.

 6. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą.

 7. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

 1. Wskazane w ppkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Umowa:

 1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu,

 2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

 3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

 4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera, wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może sam napisać takie oświadczenie lub skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 5. o świadczenie usługi marketingowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może sam napisać takie oświadczenie lub skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 6. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

 7. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 2. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (np. usługa Newsletter, usługa marketingowa). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter lub usługa marketingowa są przesyłane przez Sprzedawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji lub wyraził zgodę na otrzymywanie usług marketingowych.

 4. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

 5. W celu zamieszczania wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

 6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Ponadto wypowiedzi nie mogą zawierać treści bezprawnych.

 7. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotów trzecich.
  W szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

 8. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

 9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 11. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

 12. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 13. Promocje i konkursy, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej są kierowane wyłącznie do Konsumentów, o ile treść danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V.  Warunki realizacji usługi

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 9 do 17.

 7. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami procedura zawarcia Umowy odbywa się na następujących zasadach:

7.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

  1. wykorzystanie danych osobowych Konsumenta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta),

  2. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Konsumenta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,

  3. złożenie Zamówienia ustnie przez telefon wykorzystując do tego numer telefonu Sklepu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Konsumenta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Konsumenta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

7.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7.3. Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7.4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

  4. wybranej metody i terminu płatności,

  5. wybranego sposobu dostawy,

  6. czasu dostawy,

  7. danych kontaktowych Konsumenta.

7.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7.6. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

7.7. Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Konsumenta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

7.8. Konsumenci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

7.9. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Konsumenta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. opisu przedmiotu Zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

 4. wybranej metody i terminu płatności,

 5. wybranego sposobu dostawy,

 6. czasu dostawy,

 7. danych kontaktowych Konsumenta,

 8. Regulaminu,

 9. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

7.10.Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

7.11.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.

7.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

7.13. Treść zawartej umowy sprzedaży jest zgodna z Regulaminem.

8. W przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami procedura zawarcia Umowy odbywa się na następujących zasadach:

8.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

 1. wykorzystanie danych Przedsiębiorcy uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta),

 2. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Przedsiębiorcy potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli istnieje potrzeba zamówienia faktury typu proforma prosimy o dodanie tej informacji w polu „Uwagi”,

 3. złożenie Zamówienia ustnie przez telefon wykorzystując do tego numer telefonu Sklepu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Przedsiębiorcy potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu, nazwę Towaru i jego ilość, formę i adres dostawy oraz sposób płatności

 4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, treść Zamówienia powinna zawierać dane Przedsiębiorcy potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności. Jeśli istnieje potrzeba zamówienia faktury typu proforma prosimy o dodanie tej informacji.

8.2.Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.

8.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Przedsiębiorcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8.4. Wybór zamawianych Towarów przez Przedsiębiorcę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

8.5. Po podaniu przez Przedsiębiorcę korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. opisu przedmiotu Zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

 4. wybranej metody i terminu płatności,

 5. wybranego sposobu dostawy,

 6. czasu dostawy,

 7. danych kontaktowych Przedsiębiorcy,

 8. danych do faktury.

8.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Pouczenie o odstąpieniu od umowy skierowane jest wyłącznie do Konsumentów.

8.7. Wysłanie przez Przedsiębiorcę Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

8.8. Po złożeniu Zamówienia, Przedsiębiorca otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.9. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Przedsiębiorcę Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 8.7. powyżej.

8.10. Przedsiębiorcy składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

 1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

 2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

 3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

 4. jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury proforma, poinformować o tym Sprzedawcę.

8.11. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Przedsiębiorcę wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z tą chwilą.

8.12. Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.

8.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

8.14. Treść zawartej umowy sprzedaży jest zgodna z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

 2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 1. za pośrednictwem Przewoźnika,

 2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 1. W przypadku dostawy Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej forma dostawy Towarów zostanie każdorazowo indywidualnie uzgodniona z Użytkownikiem.

 2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy z zastrzeżeniem ppkt. 7 poniżej.

 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

 5. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Przedsiębiorcy, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Przedsiębiorcę. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.

 6. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Sprzedawca w przypadku Zamówień składanych przez Konsumentów dostarcza Towar wraz z paragonem lub Rachunkiem, a w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorców wraz z fakturą VAT. Na żądanie Przedsiębiorcy Sprzedawca może wystawić Proformę.

 8. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę ponosi Przedsiębiorca.

 9. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę Przewoźnikowi lub bezpośrednio Przedsiębiorcy (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 10. Przedsiębiorca po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Przedsiębiorcę, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

 12. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 13. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Przedsiębiorcy jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

 14. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Przedsiębiorcą w trybie natychmiastowym. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.

 15. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności
  art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona w stosunku do Przedsiębiorców.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  2. gotówką przy odbiorze osobistym– płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy;

  3. gotówką za pobraniem– płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia

  4. PayU- płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

  5. Przelewy24- płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku płatności przez Przedsiębiorę w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Przedsiębiorcą w trybie natychmiastowym, Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Przedsiębiorcę nalicza odsetki ustawowe.

 2. W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca może posługiwać się cenami netto.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom.

 2. Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

 11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30do dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Sokołowska 45A, 05-806 Sokołów.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt. 2 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty przesyłki.

 6. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona w stosunku do Przedsiębiorców.X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Sokołowska 45A, 05-806 Sokołów, na adres poczty elektronicznej: info@kamile.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 4. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Sklepu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Ravex Group

ul. Sokołowska 45A

kod: 05-806, Sokołów

e-mail: info@kamille.pl

tel.: +48881463118

..............................................

miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

…................................................

Adres konsumenta (-ów)

..................................................

...................................................

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

[nazwa produktu] ……………

..................................................

..................................................

..................................................

 

Data zawarcia umowy:

………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………..………

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KAMILLE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Ravex Group sp. z o.o z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 45B, 05-806 Sokołów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000556843, numer NIP 7811910099, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł, w całości opłaconym.

 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem mailowym: info@kamille.pl

 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

  • rejestracji w sklepie internetowym na stronie www.kamille.pl

  • dostarczenia zamówionych produktów (przekazanie danych adresowych wybranej przez Użytkownika firmy kurierskiej aby umożliwić realizację zamówienia);

  • dostarczenia Użytkownikowi zamówionej informacji o produkcie

  • zrealizowania przez Użytkownika płatności elektronicznej (musimy podać dane naszemu operatorowi płatności) lub płatności przelewem (wtedy otrzymamy te dane, które wyśle do nas Twój system bankowy lub które wpiszesz w przekazie pocztowym)

  • przekazanie danych osobowych firmie księgowej w celu dopełnienia obowiązku rozliczeń skarbowych;

  • przechowywania danych osobowych na serwerach zewnętrznej firmie hostingowej (Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);

  • realizacji zamówień określonych w Regulaminie zakupów;

  • wypełnienia obowiązku prawnego firmy Ravex Group sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

  • marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli niektórych z nich nie otrzymamy, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub wykonać usługi (założyć Użytkownikowi konta w sklepie, wystawić faktury lub przesłać zamówionej informacji). Dane, które są nam niezbędne to:

  - w przypadku złożenia zamówienia przez konsumenta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Przedsiębiorców prosimy również o podanie numeru NIP i nazwy firmy. Jeśli wybierzesz dostawę do punktu poprosimy również o wskazanie konkretnego (np. wybór paczkomatu z listy)

  - w przypadku złożenia zapytania o produkt poprosimy o adres mailowy (byśmy mogli odpowiedzieć) oraz imię (byśmy nie musieli zwracać się do Ciebie bezosobowo)

  - jeśli zaznaczysz prośbę o informację, gdy produkt będzie dostępny poprosimy o adres mailowy (zgłoszenia są wysyłane automatycznie przez system sklepu)

  - jeśli będziesz chciał założyć konto w naszym sklepie poprosimy o podanie adresu mailowego i hasła, dzięki któremu będziesz mógł się później logować. Na dalszym etapie możesz podać również swoje imię i nazwisko oraz adresy dla dostaw i faktur

  - jeśli będziesz chciał zapisać się do naszego newslettera poprosimy o podanie adresu mailowego oraz jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link – my też nie lubimy dostawać spamu, dlatego chcemy mieć pewność, że adres jest poprawny i ktoś po drugiej stronie faktycznie czeka na naszą wiadomość :)

  - informacje marketingowe wysyłamy również osobom, które podczas zakładania konta lub składania zamówienia zaznaczą chęć ich otrzymywania.

  - w niektórych przypadkach poprosimy Cię również o numer konta bankowego (jeśli zwrócisz nam produkt lub nastąpi pomyłka w zamówieniu chcemy mieć możliwość odesłania Ci pieniędzy)

  - zdarza się, że Użytkownicy podają nam dodatkowe dane osobowe (np. wpisując w uwagach numer PESEL do wystawienia faktury albo podając dane osoby, która ma w ich imieniu odebrać przesyłkę). Do chronienia tych danych podchodzimy tak samo poważnie i korzystamy z nich tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla właściwego wywiązania się z naszych zobowiązań!

  - oczywiście zbieramy też dane oparte o produkty, które zamówiłeś. Ale wykorzystujemy je w celu ulepszenia obsługi posprzedażowej i ewentualnego doradzenia na Twoje życzenie. Dlatego możesz śmiało zapytać nas o to, co jeszcze potrzebne Ci do zrobienia róży cukrowej (a my wtedy mamy możliwośc szybkiego sprawdzenia co już na pewno masz, nawet jeśli zakupy robiłeś rok temu). Ale nie spodziewaj się od nas pytania „jak tam tolerancja na gluten?” tylko dlatego, że do tej pory kupowałeś same produkty bezglutenowe. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych, nawet jeśli rozmawia nam się tak miło, że odruchowo nam je podasz.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

  • wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Zapewniamy Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

 4. Możemy odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez firmę Ravex Group sp. z o.o. podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami, czyli:

  - wybranym podczas składania zamówienia kurierom i przewoźnikom (przekazujemy imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, wartość przesyłki oraz opcjonalnie dane wynikające z wpisanych przez Użytkownika uwag do zamówienia

  operatorowi płatności elektronicznej, czyli PayPro Spółka Akcyjna Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

  partnerowi świadczącemu usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. Nasz sklep, serwer pocztowy oraz wszystkie bazy danych z informacjami o Użytkownikach znajdują się na serwerach należących do Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252

  partnerowi świadczącemu usługi marketingowe przekazujemy dane konieczne do wysłania zamówionych newsletterów i informacji handlowej. Dane te są wykorzystywane TYLKO do reklamowania naszych produktów i usług i TYLKO w przypadku otrzymania zgody Użytkownika.

  partnerowi świadczącemu usługi windykacyjne, gdy zajdzie konieczność ubiegania się o zaległą płatność (będą to tylko dane, które pozwolą nawiązać firmie windykacyjnej kontakt z dłużnikiem i dane niezbędne do przeprowadzenia tego procesu zgodnie z prawem).

 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 8. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji naszych usług.

 9. Dane osobowe Użytkowników są przez nas chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami: ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji. W celu ochrony stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i programistyczne, między innymi: korzystanie z szyfrowanych połączeń, serwery zabezpieczone przed utratą danych na skutek awarii, hasła o odpowiedniej sile, programy zabezpieczające nas przed ingerencją z zewnątrz itd. (zgodnie z art. 32 RODO).

 10. Jeżeli Użytkownik przekazuje nam dane dane osób trzecich jest to traktowane przez nas jak oświadczenie, że posiada na to od nich stosowną zgodę. Takie dane mogą służyć do celów zawarcia umowy (np. w imieniu kogoś, kto o to poprosił), komunikacyjnych, rekomendacyjnych, w celu dokonania płatności (np. z cudzego konta). Traktujemy je jak każde inne, czyli przetwarzamy tylko w celu zrealizowania usług i obowiązków prawnych, a przekazujemy tylko naszym partnerom w opisanych wyżej sytuacjach.

 11. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy tylko w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zamówionych usług i wywiązania się z obowiązków prawnych.

 12. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych Użytkowników zobowiązujemy się do:

  - przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem

  - dołożenia należytej staranności, zastosowania odpowiednich zabezpieczeń

  - przetwarzania danych tylko przez osoby do tego upoważnione

  - udzielania pomocy Użytkownikowi w niezbędnym zakresie, odpowiadać na skierowane do nas żądania osób, których dotyczą dane oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

  - zwrócić lub całkowicie usunąć wszelkie dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług (w tym również posprzedażowych), chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

  - udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu

  - po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszać takie sytuacje Użytkownikowi

 13. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem zakupów.

 14. W przypadku, gdy Użytkownicy będą korzystać z naszego serwisu w sposób niezgodny z regulaminem lub obowiązującym prawem zastrzegamy sobie prawo przetwarzania danych tych osób w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności. Wszystkie takie przypadki będą przez nas szczególnie monitorowane, a ich przebieg zostanie utrwalony dla celów dowodowych.
 15. Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia. Są to nieduże pliki spełniające wiele ważnych funkcji: pomagają zapamiętać preferencje ustawień strony, przechować rzeczy wrzucone do koszyka do następnej wizyty, umożliwiają zalogowanie się do naszego sklepu. Poza tym cookies pozwalają nam również dostosować wyświetlanie dopasowane do Waszych potrzeb (np. automatycznie pokażemy Wam towar, którym byliście zainteresowani podczas poprzedniej wizyty).

  Zewnętrzne pliki cookies wykorzystujemy w celach:
  - prezentowania treści multimedialnych:
  YouTube - administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (cookies oraz anonimowe identyfikatory) w celach analiz oraz remarketingu:
  Google Analytics - administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  - wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Google+. Instagram, Twitter

 16. Jeśli Użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej, jednak pewne funkcje sklepu staną się przez to niedostępne.
 17. W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: info@kamille.pl. Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy przesyłać informacji handlowych zgodnie z zakresem cofniętej zgody. Mamy jednak prawo pozostawić informację kiedy wyraziłeś/aś zgodę oraz kiedy została ona cofnięta na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń (przewidywany czas przetwarzania).
 18. Jeśli zechcesz uzyskać od nas swoje dane lub zlecić powierzenie ich komuś innemu, prosimy o wysłanie e-maila na adres: info@kamille.pl. Dane generujemy w pliku o rozszerzeniu .csv, ale jeśli stanowi to dla Ciebie problem, postaramy się dopasować ich formę do Twoich potrzeb.
 19. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia, po prostu zwróć się do nas – postaramy się pomóc.

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Ravex Group

ul. Sokołowska 45A

kod: 05-806, Sokołów

e-mail: info@kamille.pl

tel.: +48881463118

..............................................

miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

.........................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................

………………………………………

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

[nazwa usługi] …………………

……………………………………

……………………………………

Data zawarcia umowy:

……………………………………

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………..………………

 

 


PLIKI DO POBRANIA

REGULAMIN PDF

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

FORMULARZ REKLAMACJI USŁUG

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl